قوانین و مقررات

کاربر می‌پذیرد که قبل از ثبت‌نام در چترا محرک این قرارداد را با دقت خوانده است و برای استفاده از این سایت کلیه مفاد آن را می‌پذیرد. همچنین چترا محرک حق هرگونه ویرایش و تغییر در این توافقنامه را برای خود محفوظ می‌دارد و خریدار باید برای اطلاع از قوانین جدید همواره پیگیر این صفحه و موارد مندرج در آن باشد.

keyboard_arrow_up